Sura: El-Bekara - Krava

Sura: Ali ‘Imran – Imranova porodica

Sura: En-Nisa’ - Žene

Sura: El-Ma’ide - Trpeza

Sura: El-Enfal - Plijen

Sura: Et-Tewba - Pokajanje

Sura: El-Hadždž - Hadždž

Sura: El-Nur - Svjetlost

Sura: El-Ahzab - Saveznici

Sura: Muhammad - Muhammed

Sura: El-Hudžurat - Sobe

Sura: El-Hadid - Gvoždže

Sura: El-Mudžadela - Rasprava

Sura: El-Hašr - Progonstvo

Sura: El-Mumtehina - Provjerena

Sura: Es-Saff - Red

Sura: El-Džumu’a - Petak

Sura: El-Munafikum - Licemjeri

Sura: Et-Tegabun - Samoodbrana

Sura: Et-Tahrim - Zabrana


 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Bekara - Krava Na početak

 

104. O vi koji vjerujete! Ne govorite: "Ra'ina!" - a govorite "Unzurna!" i slušajte. A

nevjernici će imati kaznu bolnu.

 

153. O vi koji vjerujete! Tražite pomoć u strpljenju i namazu. Uistinu! Allah je sa

strpljivima.

 

172. O vi koji vjerujete! Jedite od dobrih stvari kojima smo vas opskrbili, i

zahvaljujte Allahu, ako Njega obožavate.

 

178. O vi koji vjerujete! Propisuje vam se odmazda za ubojstvo: slobodan za

slobodnog, i rob za roba i žensko za žensko. Pa onom kome oprosti brat njegov

nešto, tad je nastavak uljudan i podmirenje njemu sa dobročinstvom. To je

olakšanje od Gospodara vašeg i milost. Pa ko prevrši nakon ovog, ta imaće on

kaznu bolnu.

 

183. O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas,

da biste se vi zaštitili,

 

208. O vi koji vjerujete! Stupite u mir svi i ne slijedite korake šejtanove. Uistinu, on vam

je neprijatelj otvoreni.

 

254. O vi koji vjerujete! Udjeljujte od onog čime smo vas opskrbili, prije nego dođe Dan

u kojem neće biti trgovine, niti prijateljstva, a ni posredovanja. A nevjernici - oni su

zalimi.

 

264. O vi koji vjerujete! Ne kvarite sadake svoje prebacivanjem i uvredom, kao onaj koji

udjeljuje imetak svoj da bi vidjeli ljudi, a ne vjeruje u Allaha i Dan posljednji. Pa primjer

njegov je kao primjer stijene - na njoj prašina, pa je pogodi pljusak, te je ostavi golom.

Neće se domoći ničeg od onog šta su stekli; a Allah ne upućuje narod nevjernika.

 

267. O vi koji vjerujete! Udjeljujte od dobrih stvari koje zarađujete i od onog šta

izvodimo za vas iz zemlje. I ne namjenjujte loše od toga da dijelite, i ono šta ne biste

uzeli, izuzev da zažmirite na to. A znajte da je Allah Neovisni, Hvaljeni.

 

278. O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i ostavite šta je preostalo od kamate, ako ste

vjernici.

 

282. O vi koji vjerujete! Kad dajete zajam do roka određenog, tad to zapišite. I neka

zapiše pisar između vas pravedno. I neka ne odbije pisar da zapiše, kao što ga je poučio

Allah, ta neka piše. I neka diktira onaj na kojem je dug i neka se boji Allaha Gospodara

svog i ne umanji od njega ništa. Pa ako onaj na kojem je dug bude slabouman ili slab ili

on ne može da diktira, tad neka diktira staratelj njegov pravedno. I pozovite da svjedoče

dva svjedoka između vaših ljudi. Pa ako ne bude dva čovjeka, onda čovjek i dvije

žene od onog s kim budete zadovoljni kao svjedocima - da (ako) zaluta jedna od

njih, nek jedna od njih podsjeti drugu. I neka ne odbiju svjedoci kad budu pozvani. I nek

vam ne bude mrsko da to zapišete, malo ili veliko, do roka njegovog. To je pravednije

kod Allaha i pravilnije za svjedočenje i najpodesnije da ne sumnjate; izuzev ako bude

trgovine prisutne koju obrćete među sobom, tad vam nije grijeh da je ne pišete. I uzmite

svjedoke kad trgujete, i neka se ne ošteti pisar niti svjedok. A ako učinite (štetu), pa

uistinu, to je grijeh vaš. I bojte se Allaha, a uči vas Allah. A Allah je o svakoj stvari

Znalac.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: Ali ‘Imran – Imranova porodica Na početak

 

100. O vi koji vjerujete! Ako budete slušali grupu onih kojima je data Knjiga, vratiće

vas nakon vjerovanja vašeg (u) nevjernike.

 

102. O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha Njegovim istinskim bojanjem, i umrite vi jedino

kao muslimani;

 

118. O vi koji vjerujete! Ne uzimajte savjetnikom (nikog) mimo vas. Ne prestaju

vam s propašću, vole ono šta će vam štetiti. Doista se pokazuje mržnja iz usta njihovih,

a ono šta kriju grudi njihove je veće. Doista vam objašnjavamo znakove, ako ćete

shvatiti.

 

130. O vi koji vjerujete! Ne jedite kamatu dvostruku, mnogostruku, i bojte se

Allaha da biste vi uspjeli,

 

149. O vi koji vjerujete! Ako poslušate one koji ne vjeruju, okrenuće vas na petama

vašim, pa ćete se povratiti u gubitnike.

 

156. O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni koji ne vjeruju i govore braći svojoj kad putuju

po Zemlji ili budu ratnici: "Da su bili kod nas, ne bi umrli, niti bi bili ubijeni" - da bi to

Allah učinio žalošću u srcima njihovim. A Allah život daje i usmrćuje i Allah je onog šta

radite Vidilac.

 

200. O vi koji vjerujete! Istrajte i budite strpljiviji, i rasporedite se i bojte se Allaha,

da biste vi uspjeli.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: En-Nisa’ - Žene Na početak

 

19. O vi koji vjerujete! Ne dopušta vam se da nasljeđujete žene prisilno. I ne dodijavajte

im da biste ugrabili dio onog šta ste im dali, izuzev ako počine blud otvoren. I

družite se s njima lijepo. Pa ako ih mrzite - ta moguće je da nešto mrzite, a učinio je

Allah u tome veliko dobro.

 

29. O vi koji vjerujete! Ne jedite imetke svoje među sobom zaludno, izuzev da bude

trgovina sporazumna među vama. I ne ubijajte duše vaše. Uistinu! Allah je vama

Milosrdan.

 

43. O vi koji vjerujete! Ne približujte se namazu budete li vi pijani, dok ne znadnete

šta govorite, niti (kao) džunubi - izuzev na proputovanju putem - dok se ne

operete. A ako budete bolesni ili na putovanju ili neko od vas dođe iz nužnika ili budete

imali odnos sa ženama - pa niste našli vode, tad idite tlu čistom te potarite lica svoja i

ruke svoje. Uistinu! Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.

 

59. O vi koji vjerujete! Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nosiocima vlasti

između vas; pa ako se budete prepirali o nečemu, tad to vratite Allahu i Poslaniku,

ako vjerujete u Allaha i Dan posljednji. To je boljeg i ljepšeg ishoda.

 

71. O vi koji vjerujete! Preduzmite (mjere) opreza vašeg, pa nastupajte grupno ili

nastupajte svi zajedno.

 

94. O vi koji vjerujete! Kad krenete na putu Allahovom, tad se obavijestite. I ne

recite onom ko vam ponudi selam: "Nisi vjernik", tražeći prolazno dobro života Dunjaa.

Pa kod Allaha su dobiti mnoge. Takvi ste bili prije, pa vas je Allah obdario. Zato se

obavijestite. Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

 

135. O vi koji vjerujete! Stanite čvrsti pravdom - svjedoci Allahu, makar protiv

duša vaših ili roditelja i bližnjih, bio bogat ili fukara - pa Allah je oboma bliži. Zato ne

slijedite strast, da ne skrenete. A ako iskrivite ili se odvratite, pa uistinu, Allah je o onom

šta radite Obaviješteni.

 

136. O vi koji vjerujete! Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog i Knjigu koju objavljuje

Poslaniku Svom, i Knjigu koju je objavio ranije. A ko ne vjeruje u Allaha i meleke

Njegove, i knjige Njegove i poslanike Njegove, i Dan posljednji, pa doista je zabludio

zabludom dalekom.

 

144. O vi koji vjerujete! Ne uzimajte nevjernike prijateljima mimo vjernika. Zar želite da

načinite Allahu protiv sebe dokaz očit?

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Ma’ide - Trpeza Na početak

 

1. O vi koji vjerujete! Ispunjavajte ugovore. Dozvoljene su vam životinje - stoka, izuzev

šta vam je navedeno bez dopuštnja lova (kad) ste vi posvećeni. Uistinu! Allah

dosuđuje šta želi.

 

2. O vi koji vjerujete! Ne obeščašćujte znakove Allahove, ni mjesec sveti, niti kurbane ni

ogrlice, niti vjerne Kući svetoj (koji) traže blagodat od Gospodara svog i

zadovoljstvo. A kad završite, onda lovite. I neka vas nikako ne potakne mržnja

naroda što vas je odbio od Mesdžidul-harama, da napadnete. I pomažite se u

dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne pomažite se u grijehu i neprijateljstvu. I bojte se

Allaha. Uistinu! Allah je žestok kaznom.

 

6. O vi koji vjerujete! Kad ustanete na namaz, tad operite lica svoja i ruke svoje do lakata;

i potarite glave svoje, i (operite) noge svoje do članaka. A ako ste džunubi, onda se

očistite. A ako budete bolesni ili na putovanju ili neko od vas dođe iz nužnika, ili

imadnete odnos sa ženama, pa niste našli vode, onda idite tlu čistom, pa time potarite

lica svoja i ruke svoje. Ne želi Allah da vam učini ikakvu teškoću, nego želi da vas očisti i

da vam upotpuni blagodat Svoju, da biste vi zahvaljivali.

 

8. O vi koji vjerujete! Stojte čvrsti Allahu svjedoci s pravdom; i neka vas nikako ne

potakne mržnja naroda da budete nepravedni. Budite pravedni, to je bliže

bogobojaznosti. I bojte se Allaha. Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

 

11. O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodati Allahove prema vama, kad je narod namjerio

da ispruži na vas ruke svoje, pa je zadržao od vas ruke njihove. I bojte se Allaha, a u

Allaha zato neka se pouzdaju vjernici.

 

35. O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i tražite Njemu približenje i borite se na putu

Njegovom, da biste vi uspjeli.

 

51. O vi koji vjerujete! Ne uzimajte prijateljima jevreje i kršćane. Oni su prijatelji

jedni drugima. A ko se od vas njima okrene, pa on je uistinu od njih. Uistinu! Allah

ne upućuje narod zalima.

 

54. O vi koji vjerujete! Ko od vas otpadne od Dina svog, pa dovešće Allah narod

kojeg će voljeti i (koji) će voljeti Njega, blag će biti prema vjernicima, silan prema

nevjernicima, boriće se na putu Allahovom i neće se bojati prigovora prigovarača. To je

blagodat Allahova, daje ju kome hoće. A Allah je Sveobuhvatni, Znalac.

 

57. O vi koji vjerujete! Ne uzimajte prijateljima one koji uzimaju vjeru vašu ruglom i

zabavom - između onih kojima je data Knjiga prije vas i nevjernike. I bojte se Allaha, ako

ste vjernici.

 

87. O vi koji vjerujete! Ne zabranjujte dobre stvari koje vam je dozvolio Allah i ne

pretjerujte. Uistinu! Allah ne voli one koji pretjeruju.

 

90. O vi koji vjerujete! Zaista je alkohol i kocka i kipovi i strelice (za gatanje),

prljavština iz posla šejtanovog. Zato se toga klonite, da biste vi uspjeli.

 

94. O vi koji vjerujete! Sigurno će vas iskušati Allah nečim od divljači koju će doseći ruke

vaše i koplja vaša, da zna Allah ko Ga se boji u nevidljivosti. Pa ko prevrši poslije toga,

pa imaće on kaznu bolnu.

 

95. O vi koji vjerujete! Ne ubijajte divljač, a budete li vi posvećeni. A ko je od vas

namjerno ubije, onda je nadoknada slična onom šta je ubio - od stoke. Presudiće to

dvojica pravednih između vas kurbanom prinesenim Ka'bi; ili, iskup je hranjenje

siromaha ili ravno tome post, da okuša posljedice odluke svoje. Oprostio je Allah ono šta

je prošlo. A ko se povrati, pa osvetiće mu se Allah. A Allah je Moćni, Vlasnik osvete!

 

101. O vi koji vjerujete! Ne pitajte za stvari (koje) će vam, ako vam se obznane, smetati.

A ako upitate o njima dok se objavljuje Kur'an, obznaniće vam se. Allah to oprašta, a

Allah je Oprosnik, Blagi.

 

105. O vi koji vjerujete! Na vama su duše vaše. Neće vam štetiti onaj ko je

zabludio, kad ste upućeni. Allahu je povratak vas svih, pa će vas obavijestiti o onom šta

ste radili.

 

106. O vi koji vjerujete! Svjedočenje neka bude između vas, kad se nekom od vas približi

smrt, za vrijeme oporuke: dvojica pravednih između vas ili druga dvojica ne od vas - ako

vi budete putovali po Zemlji, te vas pogodi nesreća smrti: Zadržite njih dvojicu nakon

namaza, ako sumnjate, pa neka se zakunu Allahom: "Nećemo kupiti time nikakvu cijenu,

makar bio bližnji, i nećemo sakriti svjedočenje Allahu, uistinu, mi bismo tada bili od

grješnika."

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Enfal - Plijen Na početak

 

15. O vi koji vjerujete! Kad sretnete one koji ne vjeruju u nastupanju, tad im ne okrećite

leđa.

 

20. O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i ne okrećite se od njega,

a vi čujete.

 

24. O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas pozove onom šta vas

oživljava, i znajte da Allah djeluje između čovjeka i srca njegovog, i da je On Taj

kojem ćete biti sabrani.

 

27. O vi koji vjerujete! Ne iznevjerite Allaha i Poslanika, i ne iznevjerite emanete

svoje, a vi znate.

 

29. O vi koji vjerujete! Ako se budete bojali Allaha, načiniće vam furkan i odstraniće

od vas loša djela vaša, i oprostiće vam. A Allah je Posjednik dobrote velike.

 

45. O vi koji vjerujete! Kad sretnete (neprijateljsku) grupu, tad budite čvrsti i spominjite

Allaha mnogo, da biste vi uspjeli.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: Et-Tewba - Pokajanje Na početak

 

23. O vi koji vjerujete! Ne uzimajte očeve svoje i braću svoju prijateljima, ako više vole

nevjerstvo od vjerovanja. A ko od vas s njima prijateljuje - pa ti takvi su zalimi.

 

28. O vi koji vjerujete! Samo su mušrici nečist. Zato nek se ne približuju Mesdžidul-

haramu nakon ove njihove godine. A ako se bojite oskudice, pa učiniće vas Allah imućnim

iz blagodati Svoje, ako htjedne. Uistinu! Allah je Znalac, Mudri.

 

34. O vi koji vjerujete! Uistinu, mnogi od rabina i monaha jedu imanja ljudi

zaludno i odvraćaju od puta Allahovog. A oni koji gomilaju zlato i srebro i ne troše

ga na putu Allahovom - pa obraduj ih kaznom bolnom.

 

38. O vi koji vjerujete! Šta vam je kad vam se kaže: "Nastupajte na putu

Allahovom", priklonite se zemlji? Jeste li zadovoljniji životom Dunjaa od Ahireta? Pa

užitak života Dunjaa spram Ahireta samo je mali.

 

119. O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i budite sa istinitima!

 

123. O vi koji vjerujete! Borite se protiv onih nevjernika koji su vam blizu, i neka u vama

nađu grubost: a znajte da je Allah sa bogobojaznima.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Hadždž - Hadždž Na početak

 

77. O vi koji vjerujete! Činite ruku' i padajte na sedždu i obožavajte Gospodara svog i

činite dobro, da biste vi uspjeli.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Nur - Svjetlost Na početak

 

21. O vi koji vjerujete! Ne slijedite korake šejtanove. A ko slijedi korake šejtanove - pa

uistinu, on naređuje razvrat i ružno. A da nije dobrote Allahove nad vama i milosti

Njegove, ne bi se očistio od vas nijedan, nikad. Međutim, Allah čisti koga hoće; a Allah je

Onaj koji čuje, Znalac.

 

27. O vi koji vjerujete! Ne ulazite u kuće koje nisu kuće vaše - dok ne zatražite dozvolu i

selamite ukućane njihove. To je bolje za vas, da biste se vi poučili.

 

58. O vi koji vjerujete! Neka zatraže dozvolu od vas oni koje posjeduju desnice vaše i oni

od vas koji nisu dostigli punoljetstvo, tri puta: prije salatul-fedžra, i kad skidate odjeću

svoju zbog podnevne žege, i poslije salatul-išaa. Tri perioda neobučenosti vi imate. Nije

vama niti njima grijeh poslije njih. Vi obilazite jedni druge. Tako vam Allah objašnjava

znakove Svoje, a Allah je Znalac, Mudri.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Ahzab - Saveznici Na početak

 

9. O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodati Allahove prema vama, kad vam dođoše vojske,

pa poslasmo na njih vjetar i vojske koje niste vidjeli! A Allah je onog šta radite

Vidilac.

 

41. O vi koji vjerujete! Spominjite Allaha zikrom mnogim,

 

49. O vi koji vjerujete! Kad se oženite vjernicama, zatim ih razvedete prije nego ih

dotaknete, tad vi nemate prema njima nikakva iddeta kojeg biste računali. Tad im

dajte zadovoljštinu i pustite ih puštanjem lijepim.

 

53. O vi koji vjerujete! Ne ulazite u kuće Vjerovjesnika, izuzev kad vam se dozvoli radi

jela, ne čekajući spremanje njegovo. Međutim, kad se pozovete, tad uđite; pa kad jedete

tad se raziđite bez iščekivanja razgovora. Uistinu, to smeta Vjerovjesniku, pa vas

se stidi; a Allah se ne stidi Istine. I kad od njih tražite predmet, tad ih pitajte iza

zavjese. To je čišće za srca vaša i srca njihova. I nije za vas da uznemiravate Poslanika

Allahovog niti da poslije njega oženite žene njegove nikada. Uistinu, to je kod Allaha

krupno.

 

56. Uistinu! Allah i meleci Njegovi donose salawat na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete!

Donosite salawat na njega i selamite predano.

 

69. O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni koji su uznemiravali Musaa, pa ga je Allah

oslobodio onog šta su govorili. A kod Allaha je ugledan.

 

70. O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i govorite riječ pravu;

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: Muhammad - Muhammed Na početak

 

7. O vi koji vjerujete! Ako pomognete Allaha, pomoći će vas i osnažiti stope vaše.

 

33. O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha i poslušajte Poslanika i ne poništavajte

djela vaša.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Hudžurat - Sobe Na početak

 

1. O vi koji vjerujete! Ne istupajte ispred Allaha i Poslanika Njegovog, i bojte se

Allaha. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

 

2. O vi koji vjerujete! Ne dižite glasove svoje iznad glasa Vjerovjesnika, i ne vičite na

njega u govoru, kao što vi vičete jedan drugom, da ne propadnu djela vaša, a vi ne

opazite.

 

6. O vi koji vjerujete! Ako vam grješnik dođe sa viješću - tad provjerite, da ne pogodite

ljude iz neznanja, pa da budete zbog onog što ste učinili, pokajanici.

 

11. O vi koji vjerujete! Neka se ljudi ne rugaju ljudima, možda su bolji od njih; niti žene

ženama, možda su bolje od njih. I ne kudite se, niti vrijeđajte nadimcima. Loše je

ime griješenja poslije vjerovanja. A ko se ne pokaje - pa ti takvi su zalimi.

 

12. O vi koji vjerujete! Klonite se mnogo sumnje; uistinu, neka sumnja je grijeh. I ne

uhodite i ne ogovarajte jedni druge! Voli li ijedan od vas da jede meso brata svog

mrtvog? Pa - mrzite to! I bojte se Allaha. Uistinu! Allah je Primalac pokajanja,

Milosrdni.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Hadid - Gvoždže Na početak

 

28. O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i vjerujte u Poslanika Njegovog: dat će vam

dvostruko od milosti Svoje, i načiniće vam svjetlo s kojim ćete ići, i oprostiće vam. A

Allah je Oprosnik, Milosrdni;

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Mudžadela - Rasprava Na početak

 

9. O vi koji vjerujete! Kad se budete tajno dogovarali, tad se ne dogovarajte o grijehu i

neprijateljstvu i neposlušnosti Poslaniku - a dogovarajte se o pravednosti i

bogobojaznosti; i bojte se Allaha, Onog kojem ćete biti sabrani.

 

11. O vi koji vjerujete! Kad vam se kaže: "Načinite mjesta pri sjedenjima", tad načinite

mjesta - načiniće Allah mjesta vama. A kad se kaže: "Dignite se", tad se podignite. Allah

uzdiže one od vas koji vjeruju i one kojima je dato znanje, stepenima. A Allah je o onom

šta radite Obaviješteni.

 

12. O vi koji vjerujete! Kad se budete savjetovali s Poslanikom, tad prethodite

savjetovanje vaše sadakom. To je za vas bolje i čišće. Pa ako ne nađete - pa

uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Hašr - Progonstvo Na početak

 

18. O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha, i neka gleda duša šta je pripravila za sutra. I

bojte se Allaha! Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Mumtehina - Provjerena Na početak

 

1. O vi koji vjerujete! Ne uzimajte neprijatelja Mog i neprijatelja vašeg, prijateljima,

pružajući im ljubav, a zaista ne vjeruju u ono što vam je došlo od Istine, izgone Poslanika

i vas, jer vjerujete u Allaha, Gospodara vašeg. Ako ste izašli džihadom na putu Mom i

tražeći zadovoljstvo Moje, tajite prema njima ljubav, a Ja sam Najbolji znalac onog šta

tajite i šta otkrivate! A ko od vas to čini, pa sigurno je zalutao s pravog puta.

 

10. O vi koji vjerujete! Kad vam dođu vjernice muhadžirke, tad ih provjerite! Allah je

Najbolji znalac imana njihovog. Pa ako ih prepoznate vjernicama, tad ih ne vraćajte

nevjernicima. Nisu one njima dozvoljene, niti su oni dozvoljeni njima. I dajte im šta su

utrošili. I nije vam grijeh da ih oženite kada im date darove njihove. I ne držite u

(bračnoj) vezi nevjernice. I tražite šta ste potrošili, i neka traže šta su potrošili. To

je sud Allahov, sudi među vama. A Allah je Znalac, Mudri.

 

13. O vi koji vjerujete! Ne budite prijatelji ljudi na koje se rasrdio Allah. Doista očajavaju

zbog Ahireta, kao što očajavaju nevjernici zbog stanovnika kabura.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: Es-Saff - Red Na početak

 

2. O vi koji vjerujete! Zašto govorite ono što ne činite?

 

10. O vi koji vjerujete! Hoćete li da vam ukažem na trgovinu (koja) će vas spasiti od

kazne bolne?

 

14. O vi koji vjerujete! Budite pomagači Allahu, kao što je rekao Isa, sin Merjemin,

hawarijjunima: "Ko su pomagači moji Allahu?" Hawarijjuni rekoše: "Mi smo

pomagači Allahovi." Pa je vjerovala skupina sinova Israilovih, a nije vjerovala

skupina. Pa smo ojačali one koji vjeruju, protiv neprijatelja njihovih, te su postali

nadmoćni.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Džumu’a - Petak Na početak

 

9. O vi koji vjerujete! Kad se pozove na namaz na dan petak, tad požurite na zikr

Allaha i ostavite trgovinu. To je bolje za vas - kad biste znali!

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: El-Munafikum - Licemjeri Na početak

 

9. O vi koji vjerujete! Neka vas ne odvrate imanja vaša, niti djeca vaša od sjećanja

Allaha. A ko to uradi, pa ti takvi su gubitnici.

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: Et-Tegabun - Samoodbrana Na početak

 

14. O vi koji vjerujete! Uistinu, među ženama vašim i djecom vašom neprijatelja imate,

zato ih se pričuvajte. A ako izbrišete i pređete i oprostite, pa doista je Allah Oprosnik,

Milosrdni!

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sura: Et-Tahrim - Zabrana Na početak

 

6. O vi koji vjerujete! Zaštitite duše vaše i porodice svoje vatre čije će gorivo biti ljudi i

kamenje. Nad njom su meleci grubi, snažni, ne opiru se Allahu šta im naredi, i čine

šta im se naređuje.

 

8. O vi koji vjerujete! Pokajte se Allahu kajanjem iskrenim. Možda će Gospodar vaš da

odstrani od vas zla djela vaša i uvede vas u bašče ispod kojih teku rijeke, na Dan kad

Allah neće poniziti Vjerovjesnika i one koji su s njim vjerovali. Svjetlo njihovo će juriti

ispred njih i s desnih strana njihovih. Govoriće: "Gospodaru naš. Upotpuni nam svjetlo

naše i oprosti nam. Uistinu, Ti si nad svakom stvari Posjednik moći!"

 

 Materijal pripremljen uz pomoć Kur'an-CDa Mustafe Mlive